Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 

พิธีเปิดการอบรมผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่

              เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการพิธีเปิดการอบรมผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ มี ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบหมวกประจำกองแก่ตัวแทน จำนวน 3 กองและนายนฤพนธ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมทั้งหมด 115 คน กองที่ 1 หมวกแดง มีหน้าที่ในการช่วยงานเจ้าพนักงานในด้านการฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขัง การจู่โจมตรวจค้น กองที่ 2 หมวกสีน้ำเงิน มีหน้าที่ในการช่วยงานเจ้าพนักงานในด้านธุรการบริเวณประตู 4 กองที่ 3 มีหน้าที่ในการธุรการภายในแดน ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมภายในเรือนจำฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558   (27.11.58.2)

อ่านเพิ่มเติม
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

              ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจค้นและยึดสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งเทียมอาวุธหรือสัมาระที่เกินความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ และสิ่งของของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไม่นำออกไปตกค้างภายในเรือนจำ และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโทรศัพท์ภายในเรือนจำด้วย โดยการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมตรวจค้นด้วย ซึ่งได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน  3 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 05.00 น 

            การดำเนินการจู่โจมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (27.11.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

              เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง มีนายนฤพนธ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียจากคุณอรุณี  มนตรีวัฒ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านอาหาร เป็นวิทยากรผู้อบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ เกี่ยวกับการปรุงอาหาร ภายในบริเวณฝ่ายสูทกรรม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  (17.11.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ผู้ต้องขังปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายนฤพนธุ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความจงรักภัคดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรม ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน ณ หอประชุมภายในเรือนจำ (16.11.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
มอบโพเดี้ยมแก่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)

 ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการทั่วไป เป็นตัวแทนและประธานในพิธีมอบโพเดี้ยม (แท่นประกาศ) จำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) โดย มีนางโฉม พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ  เพื่อนำใช้ในกิจการของเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 (5.11.58.2)

อ่านเพิ่มเติม