Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ตรวจเครื่องแต่งกาย และมอบนโยบายฯ

               เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายมงคล ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง นำเจ้าหน้าที่ทุกส่วนฝ่าย ร่วมเคารพธงชาติ ตรวจเครื่องแต่งกาย และมอบนโยบานต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเทิดทูนสถาบัน เจ้าหน้าที่มีความเข็มแข็ง พร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายกรมราชทัณฑ์ด้วย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (19.5.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมมอบนโยบาย (Morning Brief)

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบาย(Morning Brief) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ แก่ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเรือนจำ ในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดตามที่มีนโยบายมอบหมายให้ดำเนินการ และลุล่วงตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น (11.5.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
โครงการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคหิดในเรือนจำฯ

กรมควบคุมโรคที่ 1 บางเขน กรุงเทพฯ ร่วมกับสถานพยาบาล ดำเนินการตามโครงการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคหิด ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 โดยการร่วมประชุมวางแนวทาง สำรวจสิ่งแวดล้อม และตรวจรักษาผู้ต้องขังโรคหิด ในเรือนจำฯ (7.5.58.2)

อ่านเพิ่มเติม
โครงการลูกรักตามพ่อมาทำงาน

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดโครงการลูกรักตามพ่อมาทำงาน โดยมีนายนฤพนธ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยเนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาอบรมบุตรหลาน ทำให้บุตรหลานขาดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรม หรือยาเสพติดได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน (บุตรหลานเจ้าหน้าที่ ) มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกสาธารณะต่อตนเอง  ต่อครอบครัว    และต่อสังคม และเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากการดูสถานที่ทำงานของพ่อ ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  7  พฤษภาคม 2558  ( 7.5.58.1)

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล

 ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันแตรมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้ทราบความเป็นมาและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัน ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม จากแดนต่างๆ จำนวน 210 คน ได้ดำเนินการ ณ หอประชุมภายในเรือนจำ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 (30.4.58.2)

อ่านเพิ่มเติม