Website Metrics and Site Statistics by NextSTAT
logo

ผู้บัญชาการเรือนจำ


ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์
ติดต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ที่นี

ประวัติผู้บัญชาการเรือนจำ

ค้นหา:

 

ฝึกอบรมการสืบสวนหาข่าวและยุทธวิธี

 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมข้าราชการหลักสูตร การสืบสวนหาข่าว และยุทธวิธี โดยมี ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายนฤพนธ์  แก้วเทศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมส่วนบริหาร ซึ่งได้ประสานผู้ฝึกอบรมจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  30  นาย  ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2559  (4.2.59.2)

อ่านเพิ่มเติม
เปิดอบรม “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 2

              เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดอบรมสมาธิแก่ผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 100 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายปฏิคม  วงษ์สุวรรณ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มี ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวรายงาน คัดเลือกผู้ต้องขัง แดนละ 40 คน จำนวน 280 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ภายในเรือนจำ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเรือนจำฯ เป็นลำดับถัดไป เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (4.2.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

               ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเข้าจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจค้นและยึดสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งเทียมอาวุธหรือสัมาระที่เกินความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ และสิ่งของของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวไม่นำออกไปตกค้างภายในเรือนจำ และเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและโทรศัพท์ภายในเรือนจำด้วย โดยการจู่โจมตรวจค้นครั้งนี้ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำสุนัขตำรวจเข้าร่วมตรวจค้นด้วย ซึ่งได้ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายใน แดน 5 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 05.00 น 
            การดำเนินการจู่โจมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ผลการจู่โจมตรวจค้นดังกล่าวไม่พบสิ่งของต้องห้าม ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้นำเก็บไว้ในเรือนจำ แต่ประการใด (29.1.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ZB.T.C.) แก่ผู้ต้องขัง

 ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ให้กับผู้ต้องขัง มีนายพันธ์  ภูริวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้องขัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบค่ายกลางวัน จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วราวศูนย์การเรียนชุมชนกรุงเทพวิทยา เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา และวิทยากรลูกเสือสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยคัดเลือกผู้ต้องขัง ตั้งแต่ชั้นดีขึ้นไป จำนวน 80 คน เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้มีความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม เป็นคนดีมีคุณค่า มีความจงรักภัคดีและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  (26.1.59.1)

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559

               เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 โดยดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการแจกของขวัญมากมาย อีกทั้งของรางวัลจากการเล่นกิจกรรมต่างๆ และได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ที่มีผลการเรียนดี ได้จัดขึ้น ณ ลานกีฬาด้านข้างที่พักของข้าราชการเรือนจำ เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 (12.1.59.1)

อ่านเพิ่มเติม